+90 (212) 222 68 38

22-25 Aralık 2017 Tarihinde İzmirde Bilirkişilik Eğitimi

22-25 Aralık 2017 Tarihinde İzmirde Bilirkişilik Eğitimi

Bilirkişilik Eğitimi

YER: İ-AKADEMİ EĞİTİM SALONU

1450 Sk. No:12, Alsancak Konak/İzmir (Kıbrıs Şehitleri Caddesi Halkbank Karşı sokağı)

EĞİTİM SÜRESİ : 4 gün, 10.00-17.00 saatlerinde
( 24 ders saati olup devam zorunluluğu vardır)

EĞİTİM TARİHİ : 25-23-24-25 ARALIK  2017

KATILIM ÜCRETİ : 750,00-TL

KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAK

 • Başvuru Formu (ek-1)
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu (ek-2)
 • 2 resim ( son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi ( TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti)
 • TMMOB Üyeleri için oda üyelik belgesi ve borcu yoktur yazısı
 • Eğitime katılım bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz

* İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.

Hesap Adı: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Hesap No: TR39 0006 4000 0013 4010 0060 78 ( İŞ BANKASI ALSANCAK ŞUBESİ)

SON BAŞVURU TARİHİ:  15 Aralık  2017, Cuma

BAŞVURU ADRESİ: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi

1441 Sk No:4 D.5 Alsancak-Konak İZMİR

Tel: 0(232) 421 3535

Faks: 0(232) 464 5908

E-posta: ege@kmo.org.tr

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI

BÖLÜM 1:YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

-Giriş (20 Dakika)

– Türk yargı teşkilatı (15 Dakika)

 • Genel Hususlar
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • İlk Derece Mahkemeleri

■ Hukuk Mahkemeleri

■ Ceza Mahkemeleri

İdare/ Vergi Mahkemeleri

 • Üst Derece Mahkemeleri

■ Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri

■ Yargıtay ve Danıştay

 • Anayasa Mahkemesi

– Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler (15 Dakika)

 • Hakim
 • Savcı
 • Avukat
 • Noter
 • İcra ve İflas Organları
 • Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

-Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)

 • Adil yargılanma hakkı
 • Taleple bağlılık ilkesi
 • Usul ekonomisi ilkesi
 • Taraflarca hazırlama-Re’sen araştırma ilkeleri
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)
 • İspat kavramı
 • İspat yükü ve ispat hakkı
 • İspat araçları (deliller)
 • İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

(300 DAKİKA)

-Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)

 • Bilirkişilik kavramı
 • Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler

– Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt(25 Dakika)

 • Başvuru usul ve esasları

■ Listelere kayıt şartları

■ Başvurunun değerlendirilmesi

 • Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru

-Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 Dakika)

 • Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri

■ Bilirkişinin yetkileri

■ Bilirkişinin ödevleri

 • Bilirkişilik etiği

■ Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık

■ Yetkinlik ve mesleki özen

■ Dürüstlük ve tarafsızlık

■ Bağımsızlık

■ Saygınlık ve güven

■ Görevi kabul yükümlülüğü

■ Menfaat elde etme yasağı

■ Sır saklama yükümlülüğü

■ Bildirim yükümlülüğü

■ Reklam yasağı

– Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (150 Dakika)

 • Bilirkişinin Denetimi
 • Performans Değerlendirmesi
 • Bilirkişinin disiplin sorumluluğu

■ Uyarma

■ Listeden geçici olarak çıkarılma

■ Listeden kalıcı olarak çıkarılma

■ Bilirkişilikten yasaklanma

 • Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

– Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (100 Dakika)

 • Bilirkişi incelemesinin zamanı
 • Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü

■ Re’sen başvurulması

■ Talep üzerine başvurulması

■ Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması

 • Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi
 • Hukuki konu – teknik konu ayrımı

■ Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı

■ Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği

-Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 Dakika)

 • Görevlendirilme usulü
 • Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller
 • Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller
 • Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi

-Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 Dakika)

 • İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi
 • Ön inceleme yapılması
 • Bilirkişinin yetkileri-yetkileriıı kullanılmasının usul ve esasları

■ Uyuşmazlık konusunun incelenmesi

■ Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma

■ Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma

İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

– Oy ve Görüşün Sunulması (150 Dakika)

 • Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması
 • Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması

■ Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü

* Araştırma

* Yazım

* Doğruluğunu kontrol

■ Raporun şekli

* Kapak sayfası

* İçindekiler

* Görev tanımı

 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller
 • Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi
 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri
 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 • Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.

– Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 Dakika)

 • Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği
 • Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi
 • Bilirkişi raporuna itiraz
 • Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması

■ Ek rapor alınması

■ Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması o Raporun hükme esas alınması

 • Raporun hükme esas alınması

BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması (50 Dakika)
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi (250 Dakika)

EK BİLGİ:

Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları

MADDE 38 – (1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. a) 26/9/2004tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 2. b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 3. c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

 1. d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
 2. e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
 3. f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
 4. g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.

(5) Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.

23 Kasım 2017
22-25 Aralık 2017 Tarihinde İzmirde Bilirkişilik Eğitimi için yorumlar kapalı
1.058 kez görüntülendi
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması