+90 (212) 222 68 38

Üyelik Şartları

ÜYELİK ŞARTLARI

Üye Olma Hakkı

Madde 4: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneklere üye olabilir. Ancak özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak şartıyla, Üniversitelerin kimyagerlik eğitimi veren tüm yüksekokul kurumlarından mezun olarak kimyagerlik unvanını almış veya Fen ya da Fen-Edebiyat fakültelerinin Kimya Bölümlerinde veya eşdeğeri okullarda lisans ve Lisansüstü eğitim yapmış olan meslektaşlar derneğe asıl üye olabilirler.

Firma Üyeliği: Kimya sanayii ile uğraşan ve Derneğe maddi ve manevi yardımı olan kurum, kuruluş ve tüzel kişiler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile “Firma Üye” olurlar. Tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. 

Görevlerinden emekli olanlar, kimyagerlik alanında fiilen emek vermiş olanlar ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya bölümünde okuyan öğrenciler isterlerse  yönetim kurulu onayı ile fahri üye olarak dernek çalışmalarına katılabilirler. Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üye Kayıt İşlemleri

KİMDER’ e üye olmak isteyenler, yazılı olarak, ikametgâhlarının bulunduğu ilin bağlı olduğu şubeye başvurur.

Kayıt evrakları ilgili şubeye gönderilir.

Eğer ikamet ettikleri ilin bağlı olduğu bir şube yoksa üyelik başvurusu Genel Merkeze yapılır. Şube Yönetim Kurulları üyelik başvurularını değerlendirip başvurunun kabul veya reddi biçiminde karara bağlayarak sonucu en geç 30 gün içinde, gerekçesi ile birlikte başvuruda bulunan kişiye bildirmek zorundadır.

Üyelik başvurusu kabul edilenlerin isimleri, Şubedeki ‘  Üye Kayıt Defteri’ne kaydedilip şube üye sıra numarası verildikten  sonra, üyelik formunun bir kopyasıyla birlikte, en geç 30 gün içerisinde, yazılı olarak Genel Merkeze bildirilir.

Genel Üye Kütük Defteri’ne kaydı yapılır. Üyeler adres değişikliğini kayıtlı olduğu şube veya genel merkeze bildirirler.

Üyeliğin Sona Ermesi ve Üyelikten Çıkarılma

Madde 5: Dernek üyeleri kayıtlı oldukları şubeye yazılı bildirimde bulunarak üyelikten ayrılabilirler. Dernekten ayrılmak isteyenler ayrılmadan önce varsa derneğe olan borçlarını ödemek zorundadırlar. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunanlar, dernek çalışmalarını mazeretsiz ya da Yönetim Kurulunca onaylanmayan mazeretlerle aksatanlar, Merkez Genel Kurul Delegelerinin beşte birinin ya da elli üyenin yazılı isteği üzerine Genel Kurula katılan delege sayısının salt çoğunluğu ile üyelikten çıkarılabilirler. Üye ancak ilk Merkez Genel Kurulda üyelikten çıkarılma kararına itiraz edebilir. Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin dernek üyeliği sona erer.

Yeniden Üye Olma

Üyelikten ayrılan veya çıkarılan üyeler yeniden üye olmak istedikleri takdirde, ilk başvuru işlemleri uygulanır.  Uygun görüldüğü takdirde ilk kayıt numarası verilebilir.

Üyelerin Hakları

Madde 6: Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde 7: Dernek üyelerinin ödeyeceği giriş ve yıllık ödenti miktarı Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenir. 2014-2016 yılları için dernek gerçek üye aidatı 35 TL olarak belirlenmiştir. Giriş aidatı gerçek üyeler için 5 TL, firma üyelerinin aylık üyelik ücreti 50 TL, firma üyelerinin giriş aidatı ise 100 TL olarak belirlenmiştir.

Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması