+90 (212) 222 68 38

KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

HAKKINDA KANUN

          Kanun Numarası             : 6269

          Kabul Tarihi                    : 15/2/1954

          Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 20/2/1954   Sayı : 8639

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 35   Sayfa : 404

Madde 1 – Türkiye’de kimyagerkimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetler aşağıda yazılı hükümlere bağlıdır:

a)”Kimyager” unvanınıTürkiye veya yabancı memleketler üniversitelerine bağlı olarak veya üniversite ayarında olup da müstakillen kimyagerlik diploması veren müesseselerden

mezun olanlarla bu kimyagerlik diplomasına tekabüleden üniversiteler kimya tahsilini yaparak gereken diplomayı alanlar kullanabilirler.

b)”Kimya yüksek mühendisi” unvanınıTürkiye veya yabancı memleketlerin üniversite veya üniversite ayarında  olan yüksek öğretim müesseselerinin kimya mühendisliği zümresi mezunları

kullanabilirler.

c)”Kimya mühendisi” unvanınıüniversite ayarında olmayıp teknik ve mesleki öğretim yapan müesseselerin   kimya mühendisliği zümresi mezunları kullanabilirler.

Madde 2 – 1 inci maddenin a,b ve c fıkralarında zikrolunan diplomalardan birini haiz olmıyanlar Türkiye’de(Kimyager), (Kimya yüksek mühendisive (Kimya mühendisiunvanlariyle istihdam olunamazlar ve bu unvanlarla sanat icra  edemiyecekleri gibi imza da atamazlar

Madde 3 – Yabancı memleketlerden diplomalı kimyagerkimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisleri unvanlarını kullanabilmeleri için üniversite profesörlerinden mürekkep bir jüri huzurunda,

ilmi hüviyetlerini ispat ve diplomalarının muadeletlerini Milli Eğitim Vekaletine tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Madde 4 – Kimyagerler, kimya yüksek mühendisleri her türlü mesleki, gıdai tahlil ve müstahzarat laboratuvarları ve kimya ile ilgili sair tesisleri kurabilir ve mesul müdürlüklerini deruhde edebilirler. Kimya mühendisleri imalathane açabilir, fabrika kurabilir ve mesuliyetleri altında idare edebilirler.

Madde 5 – 1 inci maddede yazılı unvanları almış olanlardan Devlet ve müesseseleriyle yarı resmi teşekküllerde vazife almış olanlar mesai saatleri dışında mesleki sahada serbest çalışabilirler.

Madde 6 –Sınai işlerden hangilerinin bu kanunun 1 inci maddesinde zikredilenlerden birer mesul müdür bulundurmaya mecbur olduğu Ekonomi ve Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletmeler Vekaletlerince müştereken tanzim edilecek bir talimatnamede zikredilir.

Madde 7 – (Değişik: 23/1/2008-5728/174 md.)

Bu Kanunun 2 nci maddesine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 1 inci maddede mezkur diplomaları almış olmayanları bu unvanlarla çalıştıranlar da aynı ceza ile cezalandırılır.

Geçici Madde 1 – (6269 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup tesetsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun neşri tarihinden evvel usulü dairesinde kimyager unvanını iktisap etmiş olanların hakkı mahfuzdur.

Madde 8 – Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer

Madde 9 – Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

6269 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

Değiştiren Kanun          6269 Sayılı Kanunun değişen maddeleri         Yürürlüğe giriş tarihi

5728                                                                              7                                                                    8/2/2008

27 Nisan 2015
KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN için yorumlar kapalı
875 kez görüntülendi