Sosyal Medyada Biz}

Üyelerimize Özel

Üyelerimize Özel %20 İndirim

Hospitadent’ten size ve birinci derece yakınlarınıza % 20 indirim

TÜMÜNÜ GÖR

Dernek Tüzüğü

KİMYAGERLER
DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

BÖLÜM
01

Derneğin
Adı, Merkezi ve Amacı

Madde 1: Derneğin adı ve Merkezi
Derneğin adı,  Kimyagerler Derneği, kısaltılmış adı, KİMDER’ dir. Derneğin Genel Merkezi İZMİR’ dir.

Madde 2: Dernek Hiçbir siyasi
amaç taşımaz.

Madde 3: Derneğin amaçları

Ülkemiz Kimya bilimi ve endüstrisi alanında araştırma, geliştirme ve
uygulama potansiyelinin Uluslar arası düzeyi de dikkate alınarak kalkınmasına
katkıda bulunmak. Üyelerinin özlük haklarını ve meslek onurunu ve güvencesini
sağlamaktır.

Kimyagerlik mesleğinin gelişmesi yönünde gerekli her tür girişimde bulunmak,
yasalarla verilen hak ve yetkileri gerektiğinde belgelendirme yolu ile kurum ve
kuruluşlara sunmak ve başlıca aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine
çalışmak.

a) Kimya endüstrisi alanında doğacak bilimsel ve teknik zorluk ve sorunların
çözümünde, üyeleri arasında bu amaç için uzman kişileri bularak kuruluş ve
kurumlar ile işbirliği yaparak hizmet sunmak.

b) Kimyagerlik mesleği ile ilgili bilimsel, teknik ve mesleki kuruluşlarda,
araştırma enstitüsü ve inceleme deneme laboratuarlarının kurulmasını özendirmek
ve kurulanları korumak.

c) Kimyagerlik öğretiminin ülke gereksinimlerine, teknik ve uygulama
açısından ileri ülkelerdeki düzeye ve gelişmelere göre organize edilmesi için öğretim
kuruluşlarına öneride bulunmak ve iyi işbirliği yapmak.

d) Kimyagerlerin Dünyanın herhangi bir yerindeki meslektaşları, araştırma ve
meslek kurumları ile özgürce ilişki kurmak ve işbirliği yapma, deneyim, bilgi
aktarma ve bu yolla kendilerini geliştirme olanaklarının yaratılmasına ve bu
özgürlüğün güvenceye alınmasına çalışmak,

e) Dernek üyelerinin akademik, sosyal ve kültürel gelişmelerine, çağdaş,
demokrat ve sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak.

f) Üyelerinin mesleki etkinliklerini kullanmaları dolayısıyla
karşılaşacakları her çeşit haksızlık, şeref ve onurlarını kırıcı davranışlara
karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve kuvvetlendirmek.

g) Meslektaşların mesleki çalışmalarında uzmanlıklarının gerektirdiği
yetkileri gereği gibi kullanabilmeleri için girişimlerde bulunmak.

h) Kimyagerlik mesleği hakkında yayın yapmak.

i) Eğitim ve hizmetler vermek ve/veya verdiği eğitim ve hizmetleri akredite
edilmesini sağlamak. Akredite kuruluş olarak hizmet sunmak ve/veya belgelendirme
hizmetlerini gerçekleştirmek.

j) Amaçlarına ulaşmak için iktisadi işletme ve Vakıf kurabilmek.

k) Kurulu Vakıflara üye olarak katılabilmek.

l) Meslek dayanışmasını sağlamak amacı ile Nisanın 7 si “KİMYA GÜNÜ”,  bugünü içeren haftayı  “KİMYAGERLER HAFTASI” olarak kutlamak.

BÖLÜM
02

Üyelik

Üye Olma Hakkı

Madde 4: Medeni hakları kullanma
ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneklere üye olabilir. Ancak
özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak şartıyla, Üniversitelerin kimyagerlik
eğitimi veren tüm yüksek okul kurumlarından mezun olarak kimyagerlik unvanını
almış veya Fen ya da Fen-Edebiyat fakültelerinin Kimya Bölümlerinde veya
eşdeğeri okullarda lisans ve Lisansüstü eğitim yapmış olan meslektaşlar derneğe
asıl üye olabilirler.

Firma Üyeliği
Kimya
sanayii ile uğraşan ve Derneğe maddi ve
manevi yardımı olan kurum, kuruluş ve tüzel kişiler Merkez Yönetim Kurulu
kararı ile “Firma Üye
” olurlar. Tüzel kişinin yönetim
kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin
başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak
kimse yeniden belirlenir. 

Görevlerinden emekli olanlar, kimyagerlik alanında fiilen emek vermiş
olanlar ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya bölümünde okuyan öğrenciler
isterlerse  yönetim kurulu onayı ile fahri üye olarak dernek çalışmalarına
katılabilirler. Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk
vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme
hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üye Kayıt İşlemleri

KİMDER’ e üye olmak isteyenler, yazılı olarak, ikametgâhlarının bulunduğu
ilin bağlı olduğu şubeye başvurur.

Kayıt evrakları ilgili şubeye gönderilir.

Eğer ikamet ettikleri ilin bağlı olduğu bir şube yoksa üyelik başvurusu
Genel Merkeze yapılır. Şube Yönetim Kurulları üyelik başvurularını
değerlendirip başvurunun kabul veya reddi biçiminde karara bağlayarak sonucu en
geç 30 gün içinde, gerekçesi ile birlikte başvuruda bulunan kişiye bildirmek
zorundadır.

Üyelik başvurusu kabul edilenlerin isimleri, Şubedeki ‘  Üye Kayıt
Defteri’ne kaydedilip şube üye sıra numarası verildikten  sonra, üyelik
formunun bir kopyasıyla birlikte, en geç 30 gün içerisinde, yazılı olarak Genel
Merkeze bildirilir.

Genel Üye Kütük Defteri’ne kaydı yapılır. Üyeler adres değişikliğini kayıtlı
olduğu şube veya genel merkeze bildirirler.

Üyeliğin Sona Ermesi ve Üyelikten Çıkarılma

Madde 5: Dernek üyeleri kayıtlı
oldukları şubeye yazılı bildirimde bulunarak üyelikten ayrılabilirler.
Dernekten ayrılmak isteyenler ayrılmadan önce varsa derneğe olan borçlarını
ödemek zorundadırlar. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı faaliyetlerde
bulunanlar, dernek çalışmalarını mazeretsiz ya da Yönetim Kurulunca
onaylanmayan mazeretlerle aksatanlar, Merkez Genel Kurul Delegelerinin beşte
birinin yada elli üyenin yazılı isteği üzerine Genel
Kurula katılan delege sayısının salt çoğunluğu ile üyelikten çıkarılabilirler.
Üye ancak ilk Merkez Genel Kurulda üyelikten çıkarılma kararına itiraz
edebilir. Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin dernek üyeliği sona erer.

Yeniden Üye Olma

Üyelikten ayrılan veya çıkarılan üyeler yeniden üye olmak istedikleri
takdirde, ilk başvuru işlemleri uygulanır.  Uygun görüldüğü takdirde ilk
kayıt numarası verilebilir.

Üyelerin Hakları

Madde 6: Hiç kimse bir derneğe
üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir
dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil,
ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler
bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler
konulamaz.

Madde 7: Dernek üyelerinin ödeyeceği
giriş ve yıllık ödenti miktarı Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenir. 2014-2016
yılları için dernek gerçek üye aidatı 35 TL olarak belirlenmiştir. Giriş aidatı
gerçek üyeler için 5 TL, firma üyelerinin aylık üyelik ücreti 50 TL, firma
üyelerinin giriş aidatı ise 100 TL olarak belirlenmiştir.

BÖLÜM
03

Dernek
Organları, Organların Görev Yetkileri ve

Çalışmaların
Yürütülmesi

Dernek Genel Merkez Organları

a) Genel Merkez Genel Kurulu

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu

c) Genel Merkez Denetleme Kurulu

d) Genel Merkez Disiplin Kurulu

e) Genel Merkez Onur Kurulu

Genel Merkez Genel Kurulu

Madde 8: Genel Merkez Genel
Kurulu toplantı esasları, Dernek Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en üst ve
en yetkili organıdır.

Genel Merkez Genel Kurulu aşağıdaki delegelerden oluşur:

a) 100 asıl üye için iki olmak üzere şube genel kurullarınca seçilen şube
temsilcileri

b) Hiçbir şubeye kayıtlı olmayıp sadece genel merkeze kayıtlı olan üyeler

c) Şube Yönetim Kurulu üyeleri

d) Şube Denetleme Kurulu üyeleri

Madde 9: Dernek Genel Merkez
Genel Kurulu olağan olarak iki yılda bir Mart ayında toplanır.

Genel Merkez Yönetim ve  Genel Merkez Denetleme Kurulunun gerekli
gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine
olağanüstü toplanır. Genel Merkez Genel Kurulu toplantıya Genel Merkez Yönetim
Kurulunca çağrılır. Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin
beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez
Genel Kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Genel Merkez Denetleme
Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli
Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri
arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir.

Çağrı usulü

 

Madde 10:

Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Merkez genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Merkez Genel kurula
katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün
önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya
da elektronik posta ile ya da web sitesi aracılığı ile bildirilmek suretiyle
toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da
belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,
altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk
toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci
toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre
yeniden çağrılır.

Genel Merkez Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri:

Madde 11: Genel Merkez Genel
Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

Toplantı yeter Sayısı:

Madde 12: Genel Merkez Genel
Kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı
sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya
katılan üye sayısı, Yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki
katından az olamaz.

Toplantı usulü

Madde 13:

Genel Merkez Genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı
yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca
verilmiş kimlik belgeleri, Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri veya Genel
Merkez yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol
edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza
koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen
listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler
toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir
bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve
toplantı Genel Merkez yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği Genel
Merkez yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter
sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun
listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Merkez Genel Kurulu, gündemdeki konuların görüşülerek karara
bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Merkez Genel kurulunda her üyenin bir oy
hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Madde 14: Toplantıda görüşülecek konular;
Genel Merkez Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler
görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından
görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 15: Dernek Genel Merkez
Genel Kurulunun yetki ve görevleri; Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca
görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek Genel Merkez organlarının seçilmesi,

b) Dernek ana ve şube tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Genel Merkez Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve
ibra edilmesi,

d) Genel Merkez Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya
değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

g) Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

h) Derneğin ve şubelerinin feshedilmesi,

i ) Mevzuatta ve dernek ana tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen
diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Teşkili ve
Görevleri

Madde 16:  Genel Merkez
Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek ve Denetim Kurulu ise 3 Asıl ve 3 Yedek
Üye olmak üzere  Genel
Kurulca gizli oyla seçilir.

Seçimler blok liste ile yapılır. Adayların “Aday listesi” oluşturmak sureti
ile seçime katılması mümkündür. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi
mümkündür. Seçimde, kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin organları için
hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile
seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.

Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda
bulunulabilir. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad
ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda görünür bir yere asılır.
Basılmış olan blok listeler,  Genel Kurul
Başkanlığının alacağı ve üyelere açıklayacağı bir yöntem kullanılarak oy
pusulası haline dönüştürülür.

Blok listede yazılı isimler yerine bütün adaylar arasından başka isimler ile
değiştirilebilir, yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya
ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece sıralama
belirlenir.

Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye
sayısından fazla isim yazılı pusulalar, aynı pusulada aynı ismin iki kez yazılı
olması ve asıl üye sayısının yarısından az isim yazılı pusulalar geçersizdir.

Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde
geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal
edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde blok listeden seçime girip kazanan
listedeki 1.yedek üyeden başlamak üzere sırasıyla göreve çağrılması zorunludur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu
aşağıdaki hususları yerine getirir;

a)  Derneği temsil
etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b) Derneğin gelir ve gider
hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
genel kurula sunmak

c) Türk vatandaşı
olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en
büyük mülki amirliğine  bildirmek,

d)  Dernek ana
tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri
kullanmak.

Madde 17: Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında yönetim
kurulu üyeleri arasından bir Genel Başkan, iki genel başkan yardımcısı, bir genel
sekreter, bir genel sayman ve üyeleri seçer. Genel Sekreter, yönetim kuruluna
seçilen asil üyeler arasından atanacağı gibi  yönetime aday olmayan
diğer üyeler arasından da yönetim kurulu kararıyla tayin edilebilir.
Genel sekreter Yönetim Kurulu asil üyelerinin dışından tayin edilmiş ise
Yönetim Kurulunun tabii üyesi olur, toplantılara katılır ancak oy kullanma
hakkı olmaz.

Genel Merkez Yönetim Kurulu,
haklı nedeni olmaksızın üst üste üç kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan
yönetim kurulu üyelerinin Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılmasına karar
verebilir.

Genel Başkanı’nın başlıca
görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır
:

Dernek teşkilâtına ve
organlarına başkanlık etmek.

KİMDER’ i idari, adli, mali
ve bilimsel kurumlar ile organizasyonlarda ve basında temsil etmek veya temsil
edilmesini sağlamak.

KİMDER Genel Merkez Yönetim
Kurulu’nun sorumluluk, yetki ve görevlerini üstlenmek.

Genel Merkez organlarının
işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

Genel Merkez Denetleme
Kurulu raporlarının ve Disiplin Kurulu kararlarının gereğini yapmak veya
yaptırmak.

İdari İşlerinden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

İdari İşlerinden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Şubelerin faaliyetlerini
KİMDER Ana tüzüğü ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmesini sağlamak

Şubelerle iletişim kurmak,
faaliyet raporlarını incelemek, değerlendirmek ve sonuçları Genel Merkez
Yönetim Kuruluna sunmak.

Gerektiğinde
Şubeleri ziyaret etmek ve incelemelerde bulunmak.

KİMDER Genel Başkanı veya
Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer görevleri yapmak.

Teknik Konulardan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Teknik Konulardan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Kimya Sanayisi ve bu sanayi
kolunun girdi sağladığı sanayi kuruluşları ile KİMDER’ in ilişkilerini ana
tüzük ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

Sektör temsilcileri ile
iletişim kurmak.

Bilimsel ve teknik alanlarda
konferans, seminer, sempozyum ve çalıştaylar
düzenlemek için girişimlerde bulunmak.

Genel Başkan ve Genel Merkez
Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer görevleri yapmak.

Genel Sekreter;

Genel Sekreter, Genel Merkez
Yönetim Kurulu’nca, iki yıllık süre için seçilir. Herhangi bir nedenle Genel
Sekreterliğin boşalması durumunda, Genel Merkez yönetim kuruluna seçilen asil
üyeler arasından atanacağı gibi  yönetime aday olmayan  diğer üyeler
arasından da yönetim kurulu kararıyla tayin edilen bir üye olağan Genel Kurul’a
kadar Genel Sekreterlik görevini yürütür.

Genel sekreterin görev,
yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca verilen
yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek,

b) Derneğin bilumum hizmet
ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,

c) Genel Merkezin her türlü
yazı işlerini yürütmek.

d) Genel Merkez Yönetim
Kurulu’nun raportörlüğünü yapmak ve Karar Defteri’ne
alınan kararları yazmak.

e) Derneğin üye kütüklerini
düzenlemek.

f) Yönetim Kurulunun belirlediği
faaliyet programının uygulanmasını sağlamak.

Genel Sayman

Genel Saymanı’nın görev,
yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Merkez Yönetim
Kurulu kararı doğrultusunda  bankadaki hesaplarından para çekmek.

b) Genel Merkezin gelir ve
gider hesaplarını mevzuata uygun biçimde tutmak veya tutulmasını sağlamak.

c) Genel Merkezin bilanço ve
kesin hesaplarına ilişkin defter ve dosyaları düzenlemek veya düzenlenmesini
sağlamak.

ç) Saymanlık işlerine
ilişkin defter, dosya ve belgeleri Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcısı
ile Genel Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin incelemesine hazır tutmak.

d) Genel Merkezin ayniyat ve
demirbaş işlerini ve bunlara ilişkin belge, dosya ve defterleri düzenlemek.

e) Gerektiğinde, Genel
Merkezin malî durumu hakkında Genel Başkana, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na
bilgi vermek.

f) Genel Merkez kasasına
giren paraların korunmasını, usulüne ve belgeye dayalı olarak harcanmasını
sağlamak.

g) Genel Başkanın veya Genel
Merkez Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 18: Genel Merkez Yönetim
Kurulu en az iki ayda bir çoğunlukla toplanır. Toplantıda başkan, başkan
bulunmadığı takdirde idari konulardan sorumlu başkan yardımcısı, o da
bulunmadığı takdirde teknik konulardan sorumlu başkan yardımcısı başkanlık
yapar. Kararlar çoğunlukla alınır

Madde 19: Genel Merkez Yönetim
Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye
tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Merkez genel kurulu mevcut Genel
Merkez yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine
mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek
üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla
görevlendirir.

Genel Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde 20: Genel Merkez Denetleme
Kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere Genel Merkez genel kurulca seçilir. Bu
kurul denetleme görevini dernek ana tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere
göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor
halinde Genel Merkez yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri Şunlardır.

a) Kendi arasından bir başkan seçer,

b) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve
dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit
edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve
denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel
kurula sunar,

c) Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin istifa etmeleri durumunda
Merkez Genel Kurulunu seçim gündemi ile olağan üstü olarak toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulunun Teşkili ve Görevleri

Derneğin disiplin ile ilgili işlerini ve bu tüzükte kendisine verilen diğer
görevleri yapmak üzere genel kurul tarafından seçilmiş, genel merkezde 3 asıl
ve 3 yedek üye ile merkez disiplin kurulu bulunur. Kurul üyeleri derneğin diğer
organlarında başka görev alamazlar.

Görev ve Yetkileri    

a) Yönetim kuru kararı ile verilen disiplin konularını görüşerek karara
bağlar. Disiplin kurulları kendilerine verilen işlerde gerekli gördükleri her
türlü inceleme ve araştırmayı yapabilirler. Disiplin kurulu gerek gördüğünde
ilgilinin beyan ve savunmasını da alır. İnceleme sonucunda vardığı kararı
içeren raporunu yönetim kurulu başkanlığına bir ay içerisinde gönderir. Son
kararı Merkez Yönetim Kurulu verir.

b) Genel merkez disiplin kurulu kararlarına tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde itiraz edilebilir.

 

BÖLÜM
04

Derneğin İç Denetimi

İç denetim

Madde 21:

Derneklerde iç denetim esastır. Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez
yönetim kurulu veya Genel Merkez denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.

Genel Merkez Denetim Kurulu; derneğin ana tüzüğünde
gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma
konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve
kayıtların mevzuata ve dernek ana tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek ana tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen
aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde genel merkez
yönetim kuruluna ve toplandığında genel merkez genel kuruluna sunar.

Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi,
belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,
yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine
getirilmesi zorunludur.

Genel Merkez Onur Kurulu

Madde 22: Genel Merkez Onur
Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulca gizli oyla bir seçim dönemi  için
seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden
oluşur.

Onur
kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

Dernek adına yapılan kültürel ve bilimsel
organizasyonlara yön vermek amacıyla fikir beyan etmek.

Dernek adına organizasyon
komitelerine mesleki organizasyonlarda danışmanlık yapmak.

Onur Kurulu’nun aldığı kararlar tavsiye
niteliğindedir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 23: Dernekler, Genel Merkez
genel kurulu izleyen otuz gün içinde, Genel Merkez yönetim kurulu ve denetim
kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare
amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde
meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel Merkez Genel kurul
sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

 

BÖLÜM
05

Şubeler

Dernek Şubelerinin Kuruluşu

Madde 24: Dernek Genel Merkez
Genel Kurulunda alınan kararlara dayanarak Genel Merkez Yönetim Kurulunun uygun
gördüğü yerlerde şube açılabilir. Federasyon ve Konfederasyon kurabilir veya
kurulu federasyon ve konfederasyonlara katılabilir. Bu amaçla Dernek Genel
Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu,
dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli
belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şube genel kurulları olağan toplantılarını genel Merkez genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel merkez genel
kurullarınca yetki verilen genel merkez yönetim kurullarının yetkili
kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini  ve
aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine
verirler.

a)  İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek ana
tüzüğü,

b)  Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c)  Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu
tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel
kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek
kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

d)  Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de
yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

e)  Geçici şube yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya
yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını
belirten liste,

f)   Şube açılması için genel merkez yönetim kuruluna verilmiş
yetkiyi gösteren  genel merkez genel kurul kararının fotokopisi,

g)  Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek genel
merkez yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki
şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar,
ayrıca çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların
yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Şube kuruluşunun incelenmesi ve kütüğe kaydedilmesi

Şube kuruluş bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu, kuruluş bildirimleri
için verilen alındı belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün
içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki
verilmek suretiyle incelenir.

Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen Kanuna
aykırılıkları veya noksanlıkları yapılan tebligat üzerine süresi içinde
gidermeyen derneklerin, şubesi açılamaz.

Şube kuruluş bildirimi ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara
bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır. Şube, şube merkezinin
bulunduğu yerin il dernekler müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. Ayrıca, şube
kuruluş bildirimi yedi gün içinde il dernekler müdürlüğü tarafından Bakanlığa
gönderilir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 25: Şubeler, tüzel kişiliği
olamayan dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde
bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlarından ötürü
kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere
Uygulanacak Hükümler           

Madde 26: Şubenin organları, Şube
Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kuruludur. Şube Genel Kurul,
şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Şube Yönetim Kurulu 7 Asıl, 7 yedek, Şube
Denetim Kurulu ise 3 Asıl ve 3 Yedek Üye olarak Şube Genel Kurulunca gizli oyla
seçilir.

Seçimler blok liste ile yapılır. Adayların “Aday listesi” oluşturmak sureti
ile seçime katılması mümkündür. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi
mümkündür. Seçimde,  kullanılacak oy
pusulası, o Dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında
seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye
sayısı kadar aday yer alır.

Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda
bulunulabilir. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad
ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda görünür bir yere asılır.
Basılmış olan blok listeler,  Genel Kurul
Başkanlığının alacağı ve üyelere açıklayacağı bir yöntem kullanılarak oy
pusulası haline dönüştürülür.

Blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine bütün adaylar arasından
isimler yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı
listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece sıralama
belirlenir.

Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye
sayısından fazla isim yazılı pusulalar, aynı pusulada aynı ismin iki kez yazılı
olması ve asıl üye sayısının yarısından az isim yazılı pusulalar geçersizdir.

Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde
geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal
edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde blok listeden seçime girip kazanan
listedeki 1.yedek üyeden başlamak üzere sırasıyla göreve çağrılması zorunludur.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili
diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı  ve Yapılış Usulü

Şube Genel Kurulu

Madde 27: Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur.
Şube Genel Kurulu Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul
toplantısından en az iki (2) ay önce yapmak zorundadır.

Şube Genel Kurulu, Şube
Yönetim ve Denetleme Kurullarıyla Şube‘yi Merkez Genel Kurulu‘n da temsil
edecek  delegeleri seçer.

Şubelerin olağan genel
kurulu 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek
gün, yer ve saatte yapılır.

Çağrı usulü, 10. maddede
olduğu gibidir.

Şube Genel Kurulu, şubeye
kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk
toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikincisinde salt çoğunluk aranmaz. Ancak
ikinci toplantıya katılanların sayısı Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme
Kurulu üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Eğer, yeter sayı
sağlanmışsa, toplantı Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir
Şube Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı
yönetmek üzere; bir Şube Genel Kurul Divan Başkanı , ve
iki yazmandan oluşan Şube Genel Kurul Divanı seçilir. Divan Başkanı, Şube Genel
Kurulunu yönetir.  Şube Genel Kurulu’nda yalnızca gündem olarak ilan
edilen konular görüşülür. Ancak, Şube Genel Kurulu’na katılan üyelerin en az
onda birinin Şube Genel Kurul Divanı’na yazılı olarak başvurması halinde
görüşülmesi istenilen konular da gündeme alınır. Şube organlarına seçimler,
gizli oylama-açık sayım usulüne uygun olarak yapılır. Her üyenin bir oy hakkı
vardır. Üye bu oy hakkını devredemez.

Şube Genel Kurul Toplantısı
tutanağı ile her oturumun tutanak özeti Şube Genel Kurul Başkanı ve Yazmanlar
tarafından imzalanır ve toplantıdan sonra seçilen Şube Yönetim Kurulu’na teslim
edilir.

Şube organlarına seçilen
asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yer ve tarihleri,
meslekleri ve ikametgâh adresleri, en geç 30 gün içerisinde, en büyük mülkî
âmire yazı ile bildirilir. Ayrıca, Şube Genel Kurulu sonuç ve kararları,
toplantı tutanağı, Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının birer örneği,
en geç otuz gün içerisinde, KİMDER Genel Merkezi’ne gönderilir.

Şube Genel Kurulu’nun Yetkileri ve Görevleri

a) Şube Yönetim Kurulu ile
Şube Denetleme Kurulu’nun sunacağı raporları görüşmek ve uygun görmesi halinde
ibra etmek.

b) Gelecek çalışma dönemi için
Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçe tasarısını görüşmek ve kabul etmek.

c) Şubenin çalışma
programını kabul etmek ve çalışma esaslarını belirlemek.

ç) Şube çalışmalarının
planlanıp programlanmasına ilişkin ilke kararları vermek.

d) Şube Genel Kurulu üyeleri
arasından Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini
seçmek.

e) Şube Genel Kuruluna
katılmaya hak kazanan üye sayısı temel alınarak, ilk 100 üye için 2, sonraki
her 50 üye için 1 Merkez Genel Kurulu delegesini seçmek.

f) Genel Merkeze veya Dernek
Genel Kurulu’na yapılacak Şube önerilerini belirlemek.

g) Mevzuatta ‘genel
kurul’lara verilen diğer görevleri yapmak.

Şube Yönetim Kurulu’nun
Teşkili ve Görev Dağılımı

Şube Genel Kurulu’nda, Şube
Yönetim Kurulu için yedi asıl ve yedi yedek üye; iki yıllık süre için seçilir.
Asıl üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Şube Genel
Kurulu’nda aldıkları oy sayısı göz önünde bulundurularak yedek üyeler, yerini
geçecekleri asıl üyelerin görev süresini tamamlamak üzere, yazılı olarak Şube
Yönetim Kurulu’na çağrılır. Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeler
arasında görev dağılımı yaparak; Şube Başkanı,  Şube Başkan Yardımcısı,
Şube Sekreteri, Şube Saymanı ve üyeleri seçer. Şube Sekreteri; yönetim kuruluna
seçilen asil üyeler arasından atanacağı gibi  yönetime aday olmayan
diğer üyeler arasından da yönetim kurulu kararıyla tayin edilebilir. Şube
sekreter Yönetim Kurulu asil üyelerinin dışından tayin edilmiş ise Yönetim
Kurulunun tabii üyesi olur, toplantılara katılır ancak oy kullanma hakkı
yoktur.

Şube Yönetim Kurulu, haklı
nedeni olmaksızın üst üste üç kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan
yönetim kurulu üyelerinin Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılmasına karar
verebilir.

Şube Yönetim Kurulu’nun
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Şube Başkanı’nı seçmek.

b) Her çalışma dönemi
başında Genel Merkezin hazırladığı ana plan çerçevesinde bir çalışma planı ve
yılsonu etkinlik raporu hazırlamak, Genel Merkeze ve üyelerine duyurmak.

c) Üye olmak isteyenlerin
başvurularını karara bağlamak ve Genel Merkeze bildirmek.

ç) En az iki ayda bir
toplanmak.

d) Dernek gelirlerini
artırıcı girişim ve çalışmalarda bulunmak.

e) Her mali yılsonunda
(yasal süresinden en geç bir ay önce) dernekler yönetmeliğine uygun olarak
gelir-gider tablosu hazırlamak ve Genel Merkeze bildirmek.

f) Üyeliği herhangi bir
biçimde sona eren üyelerin kayıtlarını silmek ve Genel Merkeze bildirmek.

g) Ana tüzüğün ve mevzuatın
öngördüğü başka görevleri yapmak

Şube Başkanı’nın Görev,
Yetki ve Sorumlulukları

Şube Başkanı, Şube Yönetim
Kurulu’nca, iki yıllık süre için seçilir. Herhangi bir nedenle Şube
Başkanlığının boşalması durumunda şube başkan yardımcısı, olağan Genel Kurul’a
kadar Şube Başkanlığı görevini yürütür.

Şube Başkanı’nın görev,
yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şube’nin bulunduğu yerde
Şube’yi ve KİMDER’ i temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu’na
başkanlık etmek ve bu Kurul’un kararlarını uygulamak.

c) KİMDER Ana tüzüğü ve
ilgili mevzuat ile Genel Merkezin yönerge, genelge ve emirlerinin uygulanmasını
sağlamak.

d) Şube Denetleme Kurulu’nun
raporları ile Şube’ye kayıtlı üyelere ilişkin KİMDER Onur Kurulu kararlarının
gereğini yapmak.

e) KİMDER Genel Kurulu’na
delege olarak katılmak.

f) Şube organlarının uyum
içinde çalışmasını sağlamak.

g) Şube Genel Kurulu veya
Şube Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer görevleri yapmak.

Şube Başkan Yardımcısı Görev
ve Yetkileri

Görev ve yetkileri
şunlardır:

a) Şube başkanının
bulunmadığı durumlarda şube başkanının görevini üstlenmek

b) Şube Başkan istifa ederse
onun yetki ve sorumluluklarını üzerine almak ve en kısa sürede Şube Yönetim
Kurulunu toplantıya çağırarak yeniden görev bölümünün yapılmasını sağlamak.

Şube Sekreteri

Şube Sekreteri, Şube Yönetim
Kurulu’nca, iki yıllık süre için seçilir. Herhangi bir nedenle Şube Sekreterliğinin
boşalması durumunda, Şube yönetim kuruluna seçilen asil üyeler arasından
atanacağı gibi  yönetime aday olmayan  diğer üyeler arasından da
yönetim kurulu kararıyla tayin edilen bir üye olağan Genel Kurul’a kadar Şube
Sekreterliği görevini yürütür.

Şube Sekreterinin görev,
yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca verilen
yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek,

b) Derneğin bilumum hizmet
ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,

c) Şubenin her türlü yazı
işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulu’nun raportörlüğünü yapmak ve Karar Defteri’ne alınan kararları
yazmak.

e) Derneğin üye kütüklerini
düzenlemek.

f) Yönetim Kurulunun
belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlamak.

Şube Saymanı

Şube Saymanı, Şube Yönetim
Kurulu’nca, iki yıllık süre için seçilir. Herhangi bir nedenle Şube
Saymanlığının boşalması durumunda, Şube Yönetim Kurulu üyelerinden biri olağan
Genel Kurul’a kadar Şube Saymanlığı görevini yürütür.

Şube Saymanı’nın görev,
yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubenin mali işlerini
yürütmek.

b) Şube Yönetim Kurulu
kararı doğrultusunda şubenin bankadaki hesabından para çekmek.

c) Saymanlık işlerine
ilişkin belgeleri, dosyaları düzenlemek ve defterleri tutmak.

ç) Şubedeki demirbaş eşyanın
kayıtlarını tutmak, bunların bakımını, korunmasını ve uygun şekilde
kullanılmasını sağlamak.

d) Şube Başkanı veya Şube
Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

BÖLÜM
06

Mali Hükümler

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 28:

1- Üye kayıt ve yıllık ödenti gelirleri,

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence,
temsil, konser, kongre, seminer konferans gibi faaliyetlerden ve Mesleki
dayanışma aktivitelerinden sağlanan gelirler,

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4- Bağışlar ve yardımlar,  yardım toplama hakkındaki mevzuat
hükümlerine uygun olarak bağış ve yardımlardan ibarettir.

5- Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiliklerden veya diğer
kuruluşlardan yardım alması Dışişleri Bakanlığı’nın izni ile olur.

6- Eğitim faaliyetleri ve iktisadi işletme gelirleri,

7- Dernekçe üyelere verilen her türlü belgelendirmeden elde edilen gelirler,

8- Danışmanlık, Bilirkişilik ve Eksperlik ile benzer hizmet gelirleri

9- Faiz gelirleri, diğer gelirler

10 – Şubeler yukarıda belirtilen tüm alanlardan elde ettiği gelirleri 3 ayda
bir (OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM) genel merkez hesabına yatırır.

11 – Şubelerin bütçesi Genel Merkez bütçesinden karşılanır.

12 – Şubelerin bankalarda açacağı hesaplar genel merkez tarafından takip
edilecek şekilde genel merkez banka hesabına bağlanır.

Defterler Ve Kayıtlar

Madde 29
– 
Dernekler
aşağıda yazılı defterleri tutarlar. 

Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter
Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu
değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar
aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu
deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,
derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş
ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra
numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın
kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar
çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve
şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini
dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve
yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin
seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve
imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt
bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de
tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin
tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye
Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Gelir ve Giderde Usul

Madde 30:  Dernek genel
merkez ve şubelerinin gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri
Dernekler Yönetmeliği (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu
kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası
taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen
ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan
form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form
şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması
zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak
bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin
ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü 

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı
işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde
hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda
yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir
tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı
makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri
ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri
tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Dernekler birimleri; basımevleri tarafından bildirilen alındı belgeleri ile
ilgili bilgileri kontrol eder ve ilgili dernek ve basımevinin adını, alındı
belgesi ciltlerinin adedini, başlangıç ve bitiş numaraları ile seri
numaralarını Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin (EK- 18) bir satırına
kaydeder.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve
bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde
gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir.

Alındı Belgesi Takip Defteri kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının
sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il
dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son
sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler
müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da
tutulur.

Alındı belgelerinin deftere kaydı

Genel merkezde Genel sayman ve şubelerde şube saymanınca teslim alınan
alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı
belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük
olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş
ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi
gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer
sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim
edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında
doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı
belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi
tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi
ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları
üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha
kullanılmaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve
bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde
gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir
ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin
yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet
başsavcılıklarına intikal ettirilir.

Alındı belgelerinin kullanımı

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara,
sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı
geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle
okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede
bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır.
Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana
verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi
koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla
doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza
edilir.

BÖLÜM
07

Çeşitli
Ve Son Hükümler

Tüzük
Değişikliği

Madde 31:Tüzük değişikliğine
karar verme yetkisi Merkez Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde
yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine
gündeme alınarak Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme
yeter sayısı hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin
tescili ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun yapılır.

Derneğin Borçlanma
Usulleri

Madde  32:Dernek amacını
gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir, bu borçlanma taksitli, kredili
mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak ta yapılabilir.
Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda
ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi (Fesih)

Madde 33:  Derneklerin para,
mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit
edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen
esaslara göre yapılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden
oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul
kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten
itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında
“tasfiye halinde Kimyagerler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında
derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka
kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir
tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin
alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar
tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra
kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin
tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir
yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi
ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye
işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek
süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim
kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de
verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b)    Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı
hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul
toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye
işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı
ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla
bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip
derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında
belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum
ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin feshi halinde derneğin malları Hazineye bırakılacaktır.

c) Şubenin kapatılması:

Şubenin kapatılmasına karar verilebilmesi için, Şube Genel Kurulu’na katılma
hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması gerekir. İlk
toplantıda bu üye çoğunluğu sağlanamazsa üyeler, 10’ncu Madde uyarınca, ikinci
toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kapatma kararı Şube Genel
Kurulu’nda bulunan üyelerin üçte ikisinin oy çokluğu ile verilebilir. Şubenin
kapatılmasına ilişkin Şube Genel Kurulu kararı ise, 15 gün içinde Genel Merkeze
bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli değerlendirmeyi yaparak karar
verir. Şube’nin kapatılması durumunda şubenin bulunduğu yerin en büyük mülkî
âmirine bildirilir.

Şube’nin taşınmazları, demirbaşları ve parası Genel Merkeze kalır. KİMDER
Genel Merkez Yönetim Kurulu, kapanan Şube’nin taşınır mallarını veya parasını
başka bir Şubeye devredebilir.