+90 (212) 222 68 38

Kamuda Çalışan Kimyagerlerin Sorunları

Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarında yaşamış oldukları mağduriyetlerin kısa özeti aşağıda verilmiştir;

  • 02.1954 tarih ve 6269 sayılı halen yürürlükte olan “Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun” ile Kimyager ve Kimya Mühendisleri aynı yetki ve sorumluluklara tabidir.
  • 12.1982 tarih ve 2771 sayılı kanun ile (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişik 43. maddesi) Teknik Hizmetler Sınıfında KİMYAGERLER ve Kimya Mühendisleri aynı ek göstergeyi alacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu uygulama 1994 yılına kadar devam etmiştir.
  • 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmeliklerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen; 18.05.1994 tarih ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kimyagerler, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Matematikçi, İstatikçi, Ekonomicilerle birlikte 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfı (B) bendine yerleştirilmiştir. Ancak bu düzenlemede aynı meslek kanununa tabi olduğumuz Kimya Mühendisleri Teknik Hizmetler Sınıfının (A) bendinde yerleştirilmişlerdir.
  • Şehir ve Bölge Plancıları, mimarlarla aynı işi yaptıkları gerekçesiyle Devlet Memurları Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfı (A) bendinde yer almaları talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Şehir ve Bölge Plancıları mimarlar ile aynı kanuna tabi olmamalarına rağmen Anayasa mahkemesinin 1997/6 sayılı iptal kararı ile Devlet Memurları Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfı (B) bendinden (A) bendine çıkarılmış ve 1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunla (A) bendine yerleştirilmiştir.
  • Bu gelişmeye paralel olarak Kimyagerlerin İdari mahkemelere açtıkları davaların Anayasa Mahkemesine intikali sonucunda 06.11.2001 gün ve 2001/411-348 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı, Anayasanın 2- 6 ve 91. maddelerine aykırı bulunarak Kimyager sözcüğü Teknik Hizmetler Sınıfı (B) bendinden çıkarılmış ve eşitlik ilkesine göre kanunun 1yıl içerisinde yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.
  • Bir yıl içerisinde bu düzenleme yapılmadığından, Anayasa mahkemesinin Kimyagerler lehine verdiği karara istinaden idari mahkemelere bireysel başvuruda bulunan bazı Kimyagerlere Ankara 3. ve 10. idari mahkemelerinin kararı ile bireysel olarak 3600 ek gösterge uygulanmıştır. Ancak bu mahkeme kararlarını durdurmak üzere Anayasa Mahkeme kararları dikkate alınmayarak 05.2003 tarihli ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 01.05.2003 tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 42. maddesi d bendiyle Kimyagerler tekrar Teknik Hizmetler Sınıfı (B) bendine yerleştirilerek tekrar mağdur edilmişlerdir.
  • Bu durum aynı işin yapan, aynı yetki ve sorumluluğa sahip Kimyager ve Kimya Mühendisleri arasında ücret adaletsizliğine sebep olmakta ve çalışma barışını bozmaktadır (Bugün itibari ile 25 yıl hizmet kıdemine sahip çalışan Kimyager ile Kimya Mühendisi arasındaki maaş ücret farkı 666 TL, emekli maaş farkı 682 TL ve emekli ikramiyesi farkı ise 807 TL civarındadır).
Kanun Teklifi Kanun Teklifi Gerekçesi

Kimyagerler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı