+90 (212) 222 68 38

Sorumlu Müdürlük

6269 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere bağlı olarak Kimyagerlerin GIDA, İLAÇ, KOZMETİK ve KİMYA ile ilgili tüm işletmelerde Sorumlu Müdürlük yapma hak ve yetkisi vardır. 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Cetvel’de kimya sektöründe hangi alanlarda sorumlu müdürlük yapılabileceği belirtilmiştir. 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği madde 2’ye göre;

Sorumlu müdürün görevleri şunlardır:

a) Müessesenin kimya hizmetleri ile kimya teknolojisi ve uygulanmasına ilişkin bilumum işlerini, kimya bilimi veya kimya sanayinin teknik icaplarına uygun olarak yürütmek.
b) Müessesenin, yukarıdaki fıkrada yazılı işlerine ilişkin teknik güvenliği sağlamak,
c) Müessesede imal ve istihsal olunan mamullerin 2’nci maddenin (a) fıkrasındaki görev açısından Türk standartlarına veya bu standartlar bulunmuyorsa, mamulün kullanış maksadına uygunluğunu sağlamak,
ç) 2’nci maddenin (a) fıkrasındaki görev açısından müessesede işçilerin, personelin ve çevrede oturanların hayat ve sağlıklarını koruyucu tedbirleri almak, Bu görevi ile ilgili olarak sorumlu müdür, gerekli tedbirlerin alınmasını en geç bir ay içinde tespit edecektir. Bunları, yazılı olarak işverene veya vekiline veya kanuni temsilcisine bildirdiği halde sorumluluğu gerektiren bir durumun hasıl olması takdirinde, sorumluluk işverene düşer.
d) Sorumlu müdür ile işveren arasındaki karşılıklı hak ve vecibeler, tahdit etmeyecek şekilde yapılacak sözleşmelerde belirtilir.

Not: Mesul müdürlük belgesi üyelerimize verilmektedir. Mesul Müdürlük Belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri öncelikle dijital ortamda iletisim@kimyager.org mail adresine mail olarak, sonrasında posta yolu ile genel merkez adresine göndermeleri gerekmektedir.

MESUL MÜDÜR BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Noter Onaylı Mesul Müdür Sözleşmesi
2. Fotoğraf (1 adet)
3. Üyelik aidat borcunun olmaması

MESUL MÜDÜR BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1 Mesul Müdür Belgesinin aslı
2. Fotoğraf(1 adet)
3. Güncel SGK hizmet dökümü
4. Üyelik aidat borcunun olmaması
5. Sözleşme

 -Kimya Sektöründe Sorumlu Müdürlük Yapılabilecek İş Kolları:

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğine Ait Cetveli İçin TIKLAYINIZ.

-Gıda Alanında Sorumlu Müdürlük:

Kanuna göre; 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran yerleri tam zamanlı sorumlu müdür bulundurmakla yükümlüdür. Yeni gıda yasası ile birlikte part-time sorumlu müdürlük kaldırılmıştır. Bu yüzden bir işletme bir fiil çalışarak sorumlu müdürlük yapılmaktadır.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’na göre; sorumlu müdürlük yapılabilecek alanlar ve ilgili mensupları EK-1 ve EK-2 ile  ile belirlenmiştir.

Ek-1 ve Ek-2’ye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-İlaç Alanında Sorumlu Müdürlük:

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği, madde 11 ‘e göre ‘İmalat yeri izni sahibi, eczacılık, tıp,kimya veya biyoloji bilim dallarında en az 4 yıl süreli lisans eğitimi almış ve Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olan bir kişiyi mesul müdür sıfatıyla tüm gün istihdam eder.

Beşeri tıbbi ürünlerde amaçlanan kalitenin sağlanması için mesul müdür, ürün imalat yeri iznine sahip bir veya birden fazla işletmede, ürünlerin kalite analizleri, aktif maddelerin kantitatif analizleri ve kontrollerine dair faaliyetlerde en az iki yıl uygulamalı deneyim sahibi olduğunu sigorta prim belgeleri ve işverenin beyanı ile belgelendirmelidir.

İmalat yeri izni sahibi, yukarıda belirtilen koşulları taşıması halinde mesul müdür sorumluluğunu bizzat kendisi yürütebilir.

Mesul Müdürün Sorumluluğu

Madde 12 —Mesul müdür, ürünlerin bu Yönetmelik, yürürlükteki diğer mevzuat ve ruhsat koşulları uyarınca imal ve kontrol edilerek, serilerin imalat kayıtlarının onaylanması ve bunların en az 5 yıl süre ile saklanarak talep halinde Bakanlık yetkililerinin denetimine sunulması, ithal ürünlerin üretim yerinin bu Yönetmelik ve kılavuzlarla uyumlu olduğunun taahhüt edilmesi, her serisinin tam kalitatif, en azından aktif bileşenleri bakımından kantitatif analizinden ve ürün ruhsatı çerçevesinde kaliteyi sağlamak üzere gerekli diğer test ve kontrollerden geçmiş olmasından sorumludur.

Tıbbi ürünlerin ithal edildiği durumlarda, bu Yönetmelik ve kılavuzları ile düzenlenen iyi imalatuygulamaları standartlarına uygun olduğunun belgelenmesi halinde mesul müdür bu kontrollerin yapılmasısorumluluğunu yerine getirmeyebilir.

Ayrıca İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunun, madde 5’e göre; (Değişik: 6243 – 08.02.1954) ‘Türkiye’de ispençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzarat imaline ve bu maksatla lâboratuvar veya fabrika küşadına Türktabip, eczacı ve kimyager ve ihtisaslarına taallûk eden maddeler için de veteriner ve diş tabibi bir mesul müdürün mesuliyeti altında hakikî ve hükmi şahıslar salâhiyettardır’ denilmektedir.

-Kozmetik Alanında Sorumlu Müdürlük:

Kozmetik Yönetmeliği, madde 13’e göre ‘Üreticininuygun  seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip  bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

Eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyologlar üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler.

Sorumlu teknik eleman, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygunluğun sağlanmasından da sorumludur.Sorumlu teknik eleman, ülke mevzuatını bilmekle yükümlüdür.’

Ayrıca aşağıdaki alanlarda da sorumlu müdürlük yapılmaktadır:

-Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali yapan işletmelerde,

– Su Fabrikalarında,

Biyosidal Ürünlerin Üretildiği İşletmelerde ,

Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama İşyerlerinde,

-Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler üreten işletmelerde,

-Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetkili Ayar Evlerinde,

– Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı yapan işletmlerde

Yüzme Havuzları

-5996 SAYILI KANUN, EK:1- 30 BEYGİR ÜZERİ MOTOR GÜCÜ BULUNAN VEYA TOPLAM 10 KİŞİDEN FAZLA PERSONEL ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİ TAM ZAMANLI İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL BULUNDURMAK ZORUNDADIR.